Szkoły doktorskie 2019 – co warto wiedzieć?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Szkoły doktorskie 2019 rozpoczęły swoją działalność w październiku tego roku. Co się zmieniło? Jak wyglądają obecnie studia doktoranckie? Kto ma szanse, by się dostać na studia III stopnia? Zapraszamy do lektury!

Szkoły doktorskie 2019 – jak wygląda rekrutacja?

Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny i wyróżniła się w trakcie studiów osiągnięciami naukowymi.

Rekrutacja ma formę konkursu, oceniany jest dorobek naukowy kandydata w postaci:

  • nagród krajowych i międzynarodowych,
  • prowadzonych projektów naukowych,
  • publikacji naukowych,
  • wystąpień konferencyjnych,
  • zgłoszeń patentowych.

Jednym z elementów rekrutacji jest także rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o przedstawienie się w języku angielskim, a także o wygłoszenie autoprezentacji obejmującej zainteresowania badawcze i dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Dodatkowym elementem jest rozmowa na temat wybranego przez Kandydata artykułu anglojęzycznego, zgodnego pod względem dyscypliny z programem studiów w szkole doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, mimo to rekrutacja na pierwszy rok studiów w szkołach doktorskich nie obyła się bez problemów. Zaproponowane bowiem stawki stypendialne i tak są o wiele niższe, niż aspirujący doktoranci otrzymaliby na rynku pracy.

Drugi problem to sytuacja obecnych doktorantów. Wiele miejsc zostało zajętych przez kandydatów, którzy już byli wcześniej na studiach doktoranckich i mają większy dorobek naukowy niż osoby, które dopiero ubiegają się o przyjęcie na I rok.

Szkoły doktorskie 2019 – ile wynosi stypendium dla doktoranta?

Szkoły doktorskie 2019 to mała rewolucja w stypendiach. Zgodnie z nowymi zasadami każdy uczestnik studiów doktoranckich ma zagwarantowane stypendium w wysokości 2 100,00 złotych. W połowie studiów doktoranckich może on otrzymać wyższe stypendium w wysokości 3 200,00 złotych, o ile otrzyma pozytywną ocenę śródokresową.

Co się zmieniło poza stawkami stypendium?

Szkoły doktorskie to szkoły interdyscyplinarne, kształcenie przebiega według indywidualnego toku, pod opieką wyznaczonego promotora. Co jeszcze się zmieniło?

  • nauka na studiach doktoranckich trwa od 6 do 8 semestrów,
  • możliwe jest prowadzenie studiów jedynie w trybie stacjonarnym,
  • doktoranci nie mają obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.